วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และวันหยุดราชการ โดยวันอาสาฬหบูชาในปี 2565 ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ดังนั้น ในบทความนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูความสำคัญ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

ประวัติวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยได้เกิดขึ้น เนื่องจากในปี พ.ศ.2501 คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา กำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกัน ให้เวลาเช้า และเวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมเทศนา ส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิต โดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชา

ความหมายของอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา โดยประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ โดยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้

2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา

3. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก คือ การที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์

4. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชา และได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนา และบรรลุธรรมแล้ว

5. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

กิจกรรมสำคัญในวันอาสาฬหบูชา

  • ตักบาตรใหญ่ เป็นกิจกรรมในช่วงเช้า อาจจัดขึ้นที่วัด และตามพื้นที่ราชการ โดยมีพระสงค์จำนวนมากเข้าร่วมพิธี
  • ทำบุญ สามารถทำได้ตลอดทั้งวัน ทั้งการถวายสังฆทาน การปล่อยนกปล่อยปลา รวมไปถึงการถือศีล 5 หรือศีล 8 และการฟังเทศน์ที่วัดในช่วงตอนเย็น
  • เวียนเทียนเข้าพรรษา จะจัดขึ้นในตอนหัวค่ำ เพื่อแสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สรุป

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งวันอาสาฬหบูชาก็มีกิจกรรมสำคัญ ที่ชาวพุทธมักจะปฏิบัติกันเป็นประจำ คือ ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนต์ ซึ่งการเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจ และมีจิตใจที่สงบได้อีกด้วย

เกี่ยวกับ Plusprinting

Plusprinting เป็นโรงพิมพ์ออนไลน์ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด (BookPlus Publishing Co, Ltd.) ซึ่งทางเรามีบริการด้านการพิมพ์แบบครบวงจร พร้อมดีไซน์ให้ได้ตรงกับความต้องการ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะทำให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกท่าน

รูปภาพ: dhamma.mthai.com , thethaiger.com และ teen.mthai.com