การทำบุญของแต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน ตามความคิดความเชื่อของตน บางส่วน ก็เน้นตามประเพณีวัฒนธรรมหรือการทำตามค่านิยมของสังคมตามยุคสมัย ซึ่งในปัจจุบันการทำบุญ ก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ อาจจะเป็นการบริจาคเงิน หรือบริจาคสิ่งของตามมูลนิธิต่าง ๆ แต่ถึงอย่างนั้นคนจำนวนมากก็ยังไปทำบุญที่วัดเช่นเดียวกัน การทำบุญที่วัดก็สามารถทำได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม การสร้างศาสนสถาน การบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ การบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

ในการทำบุญ คำว่า บุญ หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธหรือความหลง ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำบุญแบบไหน จะทำมาก ทำน้อยเพียงใด แต่ถ้ามีความตั้งใจที่จะทำ นั่นก็คือ การทำบุญ

วางแผนทำบุญอย่างไร ให้เป็นที่จดจำ โด่งดังชั่วลูกชั่วหลาน

การสร้างโบสถ์

เป็นสถานที่ที่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ มีความเชื่อว่าตัวผู้สร้างจะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ทำให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นผู้มีสมาธิ สติสัมปชัญญะ ปัญญาที่ดี และจะได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

การสร้างพระพุทธรูป

เป็นพุทธบูชา ซึ่งพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม นอกจากนี้การสร้างพระพุทธรูป ยังมีความเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาว โรคภัยไข้เจ็บจะเบาบางลง ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังเสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เป็นผู้มีบุญหนัก ศักดิ์ใหญ่

การบริจาคทาน

เป็นวิธีการบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ทานมัย คือ บุญที่เกิดจากการให้ จากการบริจาค เป็นเหตุให้ผู้ทำอิ่มใจเมื่อให้ มีความสุขใจเมื่อคิดถึง ซึ่งการให้ทานวัตถุมี ๑๐ อย่าง คือ อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ มาลัยดอกไม้ ธูปเทียน สบู่ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และ ไฟฟ้า เรียกว่า ไทยทานหรือไทยธรรม นอกจากนี้การให้ทานวัตถุ ๑๐ อย่างนี้มีความเชื่อว่า จะได้อานิสงส์มาก เพราะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างเดียว ไม่มีโทษ ไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับ

การทำหนังสือสวดมนต์แจก

เป็นการให้ความรู้ที่ยั่งยืนที่สุด โดยการทำหนังสือสวดมนต์แล้วเขียนชื่อผู้จัดทำเป็นชื่อเรา ถวายวัด ให้เป็นกุศลต่อผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด ก็จะเป็นการต่อบุญให้ผู้จัดทำเรื่อย ๆ ผู้อ่านเขาก็จะอนุโมทนาบุญ นอกจากนี้การพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์แจกให้กับวัด มีความเชื่อว่าเป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพื่อให้ปัญญาสว่าง หมดทุกข์ หมดโศก ไม่มีเคราะห์ร้ายมากล้ำกราย และจะได้รับอานิสงส์แห่งมหาทานและธรรมทาน

การทำบุญ ควรทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง เพราะเมื่อตั้งใจจะทำบุญ หรือบริจาคแล้ว ก็ย่อมเป็นบุญ ทั้งนี้การทำบุญจะเป็นไปตามความมุ่งมั่นศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผู้ให้จะสัมผัสรับรู้ได้เอง หากท่านใดอยากพิมพ์หนังสือสวดมนต์ Plusprinting By BookPlus พร้อมให้บริการออกแบบและพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ ทุกแบบ ทุกประเภท เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมทีมกราฟิกที่จะช่วยออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ และเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย รับประกันงานพิมพ์คุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว