วันพืชมงคล วันสำคัญของเกษตรกรไทยที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ มีขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรไทย และเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีสำคัญซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ 2 พิธีในวันนี้ คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

นอกจากพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ การเสี่ยงทายของพระโค โดยจะเป็นการนำอาหาร 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่ว งา เหล้า น้ำ และหญ้า มาให้พระโคเลือก เพื่อเป็นการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเพาะปลูกในปีนั้นๆ ซึ่งอาหารทั้ง 7 อย่างมีความหมายตามคำพยากรณ์คือ

ที่มา : https://www.springnews.co.th/Thailand

ที่มา : https://www.thai-thaifood.com/th

ที่มา : https://th.wikipedia.org

ที่มา : https://www.honestdocs.co/the-benefits-of-black-sesame

ที่มา : https://www.freepik.com/free-photo/two-glasses-beer-bar-counter_2816493.htm

ที่มา : https://www.freepik.com/free-photo/macro-shot-pouring-water-into-glass_3219088.htm

ที่มา : https://www.thaigreenagro.com