วันดินโลก (World Soil Day) ได้จัดตั้งขึ้นจากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยในที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้ง “วันดินโลก” ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินอย่างจริงจังในทุกระดับ และเพื่อให้วันดินโลกเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยได้กำหนดให้วันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยเหตุผลที่กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกนั้น สืบเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนปรากฎผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

และในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก และได้ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” ตั้งแต่นั้นมา

นอกจากเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องแล้ว การกำหนดให้วันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

และเพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ประเทศไทยและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้ร่วมกันจัดให้มีรางวัล “World Soil Day Award” หรือรางวัลในวันดินโลกขึ้น โดยมุ่งหวังให้หลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกขึ้นในทุกๆ ปี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย

สำหรับกิจกรรมในวันดินโลกจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การสัมมนาระดับประเทศและนานาชาติ การจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมเพื่อรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรดินแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น การประกวดวาดภาพ ถ่ายภาพ การจัดจำหน่ายผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น