รายละเอียดของงาน

งาน
คูปอง
ขนาด
2.5 x 6 นิ้ว
พิมพ์
4 สี 2 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + Run No. 2 จุด
กระดาษ
 ปอนด์ 120 g
เข้าเล่ม
ไสกาว 100 ใบ/เล่ม